GENERAL TERMS

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

Niniejszy dokument określa ogólne warunki korzystania ze strony internetowej pro.fluidra.com (dalej „Strona”) należącej do „FLUIDRA POLSKA” SP. Z O.O., z siedzibą: al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000158890, NIP: PL8992466785, REGON: 932882398, należącej do FLUIDRA S.A. z siedzibą: Av. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Hiszpania

You may contact us at office@astralpool.pl

1. Przedmiot i zakres

Celem serwisu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o FLUIDRA POLSKA, firmie, jej produktach i usługach.

2. Warunki użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania regulują dostęp do Strony i korzystanie z niej. Dostęp oznacza akceptację niniejszych Warunków użytkowania bez żadnych zastrzeżeń.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta ze Strony, wszelkie zamieszczane treści i wynikające z tego konsekwencje.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony, jej treści i usług zgodnie z Prawem, akceptując niniejszy Regulamin, ogólnie przyjęte dobre praktyki i porządek publiczny.

Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze Strony, jej treści i świadczonych usług za jej pośrednictwem w celach niezgodnych z prawem lub sprzecznych z niniejszymi Warunkami korzystania, które naruszają interesy i prawa osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób mogą zaszkodzić Stronie, treściom i usługom, czyniąc je niedostępnymi, osłabiając je lub zapobiegając ich normalnemu użytkowaniu przez innych odbiorców.

Użytkownik zobowiązuje się również nie uszkadzać danych, programów lub dokumentów elektronicznych znajdujących się na Stronie, a także nie utrudniać dostępu innych użytkowników poprzez masowe wykorzystanie zasobów IT, za pośrednictwem których Fluidra udostępnia usługi, a także nie wykonywać żadnych działań, które uszkadzają, przerywają lub powodują błędy w systemach i usługach.

Użytkownik zobowiązuje się również nie wprowadzać programów, wirusów, makr, apletów, formatów ActiveX lub jakikolwiek innych plików lub sekwencji znaków, które mogą spowodować zmiany w plikach Systemu informatycznego Fluidra lub stron trzecich.

Dokumenty i grafiki zamieszczone na serwerze mogą zawierać informacje techniczne i typograficzne. Fluidra i / lub jej odpowiednia usługodawca mogą wprowadzać ulepszenia i / lub zmiany w programie w dowolnym momencie.

Fluidra zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub zablokowania dostępu do Strony każdemu, jeśli on / ona narusza niniejsze warunki użytkowania, prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy.

Fluidra nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy bezpieczeństwa, które mogą się pojawić, ani za jakiekolwiek potencjalne szkody wyrządzone na urządzeniu klienta / użytkownika (sprzęt lub oprogramowanie) i plikom lub dokumentom zapisanym na nim, a także za nieprawidłowe działanie sieci Internet, awarie telefonów, zakłócenia, przerwy w działaniu lub rozłączenia w trybie pracy Strony z powodów niezależnych od Fluidra.

3. Licencja na korzystanie ze Strony

Fluidra jest właścicielem i posiadaczem wszelkich praw do Strony, a zatem udziela klientowi / użytkownikowi bezpłatną licencję na korzystanie z treści i funkcji dostępnych na Stronie zgodnie z przeznaczeniem, do której została stworzona, oraz w szczególności zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i / lub obowiązującym prawem.

Licencja na korzystanie ze Strony jest ograniczona do zakresu terytorialnego UE, więc uzyskując dostęp do Strony spoza UE, korzystanie z niego jest dozwolone wyłącznie w UE.

4. Własność intelektualna i przemysłowa

Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej do informacji, danych, schematów, projektów, oprogramowania, znaków towarowych i innych treści na Stronie są własnością Fluidra i / lub jej licencjodawców, a więc ich używanie, powielanie, przekazywanie, przekształcanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób przez klienta / użytkownika jest zabronione, chyba że takie użycie stanowi część zbudowanej usługi do Strony i są wykorzystywane wyłącznie do celów prywatnych. Naruszenie powyższego może doprowadzić do wszelkich czynności sądowych lub pozasądowych.

Fluidra zabrania wszelkich działań, które są sprzeczne z obowiązującym prawem w odniesieniu do dokumentacji / treści, które można pobrać ze Strony, między innymi katalogi produktów, cenniki. Dokumenty / treści nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane do innych celów niż te, do których są przeznaczone.

5. Polityka prywatności: Ochrona danych osobowych

Fluidra nie gromadzi danych osobowych za pośrednictwem tej Witryny. W przyszłości, jeśli dane osobowe będą gromadzone za pośrednictwem tej Witryny, Fluidra poinformuje o tym za pośrednictwem odpowiedniej polityki prywatności.

6. Korzystanie z plików cookie

Fluidra nie używa plików cookies podczas uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Serwisu. W przypadku instalowania plików cookie w Witrynie w przyszłości, Fluidra poinformuje o tym za pomocą specjalnej informacji o plikach cookie.

7. Przerwy i modyfikacje

Usługi Strony mogą zostać przerwane z powodu prac konserwacyjnych lub awarii niezależnych od Fluidra, które zostaną rozwiązane w rozsądnym czasie.

Fluidra zastrzega sobie prawo do modyfikowania cech, funkcji i zakresu usług Strony pod adresem w dowolnym momencie bez wcześniejszego ostrzeżenia, a także do zmiany jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

8. Jurysdykcja i prawo właściwe

Strona podlega przepisom i będzie interpretowana zgodnie z tymi przepisami. W przypadku wystąpienia nieporozumień lub sporów, obie strony poddadzą się sądom i trybunałom Barcelona.